• Welkom

  Welkom

 • Maatwerk Vloerkleden

  Maatwerk Vloerkleden

 • Persoonlijk

  Persoonlijk Advies

 • Vloerkleed Huren

  Vloerkleed Huren

 • Een speciale selectie
  voor u

Een speciale selectie voor u

Vind dat ene bijzondere vloerkleed
dat bij uw persoonlijkheid en uw interieur past.
U kunt uit onze selectie kiezen of vrijblijvend uw wensen
aan ons doorgeven waarna wij een speciale selectie voor u maken.

Bent u geïntresseerd in een gepersonaliseerde deurmat, neem dan een kijkje op Takaroo.nl
Een speciale selectie voor u
Een speciale selectie voor u

Persoonlijke aanpak

Wij denken graag met u mee en
adviseren u over passende vloerkleden.
Persoonlijke aanpak
Persoonlijke aanpak

Steun aan stichtingen

Met aankoop of huren van een vloerkleed draagt u bij
aan het toegankelijk maken van educatie voor kinderen.
Steun aan stichtingen
Steun aan stichtingen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Vul uw emailadres in

Lege winkelwagen
ALGEMENE VOORWAARDEN
DOSTCHA LIVING

Onze website www.dostchaliving.com is geregistreerd in Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57234515. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Dostcha Living.

1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Dostcha Living, gevestigd te Rotterdam als leverancier van producten of adviseur optreedt.
1.2 De wederpartij (hierna te noemen: de afnemer) is de klant die producten afneemt van Dostcha Living. Dostcha Living aanvaardt geen enkel voorbehoud bij bestellingen door de afnemer.
1.3 Dostcha Living behoudt zich het recht deze voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen en de afnemer daarvan op de hoogte te stellen. De afnemer erkent dat Dostcha Living bevoegd is deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op de website van Dostcha Living zijn in te zien.
2.2 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer
op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wij ze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. BETALING
3.1 Betaling vindt plaats op de website via diverse betaalsystemen. De bestelling wordt pas in behandeling genomen nadat het bedrag is bijgeschreven op het rekeningnummer van Dostcha Living. Het is niet mogelijk om achteraf te betalen. Dostcha Living behoudt zich het eigendom voor van alle door haar te leveren product en, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden
3.2 Bij storneringen wordt de bestelling geannuleerd.
3.3 Bij onenigheid is de afnemer verantwoordelijk voor de vergoeding van alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, plus de gemaakte administratiekosten

4. PRIJZEN
4.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van type fouten.
4.2 De prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten.
4.3 Dostcha Living behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen als gevolg van wijzigingen in wisselkoersen of wijzigingen op de wereldwijde vloerkledenmarkt.
4.4 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Dostcha Living heeft het recht de overeenkomst te allen tijde te ontbinden.
4.5 Dostcha Living formuleert met de nodige zorgvuldigheid haar aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens. De afnemer kan hieraan geen rechten aan ontlenen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etcetera gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

5. LEVERING
5.1 Dostcha Living levert wereldwijd.
5.2 Dostcha Living kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de afnemer hiervan op de hoogte gesteld worden en zal het overgemaakte bedrag teruggestort worden, danwel zal de overeenkomst door Dostcha Living ontbonden worden. De afnemer zal hiervan op de hoogte worden gesteld.
5.3 Dostcha Living tracht de bestellingen die in voorraad zijn binnen zeven dagen te leveren en is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Alle leveringen worden door DHL of PostNL afgehandeld. Het is niet mogelijk om een bestelling naar een postbusadres te sturen.
5.4 Standaard pakketten worden op werkdagen bezorgd tussen 09.00 en 18.00. Bezorging is altijd op het door u aangegeven adres.
5.5 Voor alle maatwerk vloerkleden en vloerkleden die niet in voorraad zijn wordt gestreefd naar een levertijd tussen 2 á 8 weken.
5.6 Levering geschiedt enkel aan personen van 16 jaar of ouder.
5.7 Levering geschiedt alleen op de begane grond, in geval van etage dient een lift aanwezig te zijn of dient er adequate hulp te zijn voor het naar boven tillen, anders behoudt Dostcha Living het recht voor de goederen op de begane grond te leveren.

6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Dostcha Living is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten.
6.2 Dostcha Living draagt het risico voor de levering van producten tot het moment dat het bij de klant is bezorgd.
6.3 Genoemde termijnen geldt als een indicatie en niet als definitieve termijnen. Dostcha Living is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van deze levertijd.

7. RUILEN EN RETOURNEREN
7.1 Gedurende 14 werkdagen na de ontvangst van de bestelling heeft de afnemer het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden met uitzondering van de producten zoals bedoeld in artikel 7.3. De afnemer dient echter in dat geval eerst contact met Dostcha Living op te nemen waarna er een retourbericht wordt gestuurd naar de afnemer. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer dat het product in onbeschadigde staat bij Dostcha Living aankomt. Het product dient goed verpakt te zijn om beschadiging te voorkomen. De terugzending is niet voltooid totdat we de teruggezonden goederen hebben ontvangen en onderzocht. Zodra dit is voltooid zal het bedrag van de bestelling binnen 30 dagen op het rekeningnummer van de afnemer teruggestort worden.
7.2 De kosten van het terugzenden van een product zijn voor rekening van Dostcha Living.
7.3 De artikelen die tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van de afnemer en/of persoonlijk zijn aanvaard, zoals maar niet beperkt tot op maat gemaakte vloerkleden kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

8. VERZENDKOSTEN
8.1 Dostcha Living berekent de verzendkosten per bestelling en niet per bestelde stuk.

9. GARANTIE
9.1 De afnemer heeft gedurende 14 dagen niet goed, geld teruggarantie. Dit geldt niet voor op maat gemaakte vloerkleden. Alle andere bestellingen die niet naar wens zijn kunnen binnen 14 dagen teruggestuurd worden. Het product moet in ongewijzigde staat verkeren en mag niet zijn gebruikt.
9.2 De afnemer is verplicht direct na levering, de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan per ommegaande hiervan Dostcha Living schriftelijk of per email op de hoogte te stellen. Indien de afnemer niet binnen 14 dagen na de dag van levering Dostcha Living wijst op gebreken wordt de afnemer geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op garantie.
9.3 Dostcha Living verleent standaard 1 jaar garantie met ingang van de leverdatum op het door de afnemer gegeven adres bij normaal gebruik op voorwaarde dat de wasvoorschriften zijn nageleefd.

10. AANSPRAKELIJKHEID BIJ SCHADE
10.1 Dostcha Living kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen. De waarde van de aansprakelijkheid zal nooit boven de verkoopprijs van de specifieke order zijn.
10.2 Iedere aansprakelijkheid van Dostcha Living voor enige andere vorm van indirecte schade is uitgesloten. Daaronder is begrepen iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst.
10.3 Omstandigheden die als overmacht worden aangemerkt en die in ieder geval niet voor rekening en risico van Dostcha Living komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, het niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etcetera.

11. ANNULEREN VAN ORDERS
11.1 Op maat bestelde vloerkleden mogen niet geannuleerd en geretourneerd worden.

12. VERTROUWELIJKHEID GEGEVENS
12.1 Bij het plaatsen van een bestelling en het registreren als klant worden de persoonlijke gegevens van de afnemer opgeslagen. Dit doet Dostcha Living om de afhandeling van de bestelling correct en op tijd te voltooien en de beste service te geven aan de afnemer. Dostcha Living gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en zal de persoonlijke informatie nooit aan derden verlenen.

13. KORTINGSCOUPONS
13.1 De kortingscoupon is in een bepaalde periodedie gecommuniceerd wordt geldig. Als de datum van gebruik is verlopen kan er geen rechten ontleend worden aan de kortingscoupon.
13.2 De kortingscoupon is geldig voor de gehele bestelling.
13.3 Bij het retourneren van producten zal het bedrag resterend na de korting teruggestort worden op het rekeningnummer van de afnemer.
13.4 Het is niet mogelijk om meerdere kortingscouponnen te combineren in één bestelling.
13.5 Dostcha Living is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van kortingscoupons.

14. KLACHTENREGELING
14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dostcha Living:
welcome[@]dostchaliving.com, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

15. TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER
15.1 Op alle door Dostcha Living gesloten overeenkomsten en de door Dostcha Living gedane aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen tussen Dostcha Living en de afnemer worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam.

Onze website www.dostchaliving.com is geregistreerd in Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57234515. Hieronder vindt u informatie over retourneren. Onze algemene voorwaarden vindt u hier.

RUILEN EN RETOURNEREN

Wat zijn de voorwaarden voor retourneren?
Is het vintage vloerkleed of patchwork vintage vloerkleed niet naar wens? Past het niet bij uw interieur? Of is de afmeting niet naar wens? Helaas kan dat gebeuren, maar dat lossen we op. U mag uw aankoop binnen 14 dagen retourneren. Het vloerkleed moet dan uiteraard ongebruikt en compleet zijn en voor zover mogelijk in de oorspronkelijke verpakking. Voordat u het vloerkleed terugstuurt, ontvangen wij graag een mail van u zodat wij op de hoogte zijn van de retourzending.

Maatwerk Patchwork Vloerkleden
Maatwerk patchwork vloerkleden zijn gemaakt naar uw wensen en kunnen niet worden geretourneerd.

Hoe kan ik het vloerkleed terugsturen?

U kunt het vloerkleed binnen 14 dagen retourneren. Het retouradres is Zeelantlaan 41, 3526 AK Utrecht t.a.v. Dostcha Living. Hieraan zijn geen bezorgkosten verbonden. Het aankoopbedrag betalen wij altijd zo snel mogelijk terug, maar altijd binnen uiterlijk 14 dagen. Wij adviseren u het vloerkleed na ontvangst goed te controleren, voordat u de etiketten en labels verwijdert.

Beschadigd of incompleet product ontvangen?
Wij adviseren u om de bestelling direct na ontvangst te controleren. Mocht u een beschadigd vloerkleed hebben ontvangen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Mailen kan naar: welcome{@}dostchaliving.com.

Wanneer wordt het bedrag teruggestort?
Het aankoopbedrag betalen wij altijd zo snel mogelijk terug, maar altijd binnen uiterlijk 14 dagen.

Bestelling annuleren
Het annuleren van een bestelling is geen probleem met uitzondering van maatwerk patchwork vloerkleden. Het betaalde bedrag zal binnen 14 dagen teruggestort worden.

Onze website www.dostchaliving.com is geregistreerd in Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57234515. Hieronder vindt u informatie over de betaalmogelijkheden. Onze algemene voorwaarden vindt u hier.

Wat zijn de betaalmogelijkheden?

iDeal
U regelt de betaling direct met uw eigen bank, via uw vertrouwde internet betaalomgeving. Op basis van specifieke beveiligingsmethoden van uw eigen bank. Het verschuldigde bedrag wordt direct van uw rekening afgeschreven. Als u telebankiert, kunt u direct gebruik maken van iDeal, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.

 

OVER ONS BEDRIJF

HARTELIJKE MENSEN. FOCUS OP KLANTTEVREDENHEID.

HIER CITAAT 

Wat is het?

Wat is het?

Welk vloerkleed past perfect bij u? Welke afmeting en kleur? Met grote of subtiele motieven, of juist geen motief? Er zijn nogal wat keuzes te maken.

Wij adviseren u graag persoonlijk zodat u een passend vloerkleed vindt waar u jaren plezier van heeft.

Persoonlijk adviesgesprek is alleen in Nederland mogelijk.
Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

 1. We maken een afspraak bij u thuis of uw bedrijf. Dit kan tijdens kantooruren, ’s avonds of in het weekend.
 2. We nemen kleurstalen en vloerkleden mee om u een indruk te geven van de kleden, kleuren en het materiaal.
 3. U vertelt uw wensen. Wij adviseren over de vloerkleden die mogelijk bij u passen.
 4. U kiest een passend kleed. Of u maakt geen keuze.
Wat kost het?

Wat kost het?

Als u na het persoonlijk advies een vloerkleed aanschaft bij Dostcha Living, betaalt u niets. Doet u na het advies geen aanschaf bij Dostcha Living, dan betaalt u voorrijkosten van €0,25 per kilometer, met een minimum van €25,-.

Termijnen
Bij Dostcha Living is het mogelijk om deels in termijnen te betalen. De helft van het aankoopbedrag betaalt u direct en de andere helft betaalt u in maximaal vijf termijnen. Hou er alstublieft rekening mee dat per termijn €5,- aan adminstratiekosten in rekening wordt gebracht.

Twijfelt u en wilt u liever tijdelijk een vloerkleed uitproberen? Dan is huren misschien iets voor u.
Let op: als u na het persoonlijk advies een kleed wilt huren, wordt het advies in rekening gebracht.

Lettertypetest

Vind dat ene bijzondere vloerkleed dat bij uw persoonlijkheid en uw interieur past.

 

 

Vind dat ene bijzondere vloerkleed
dat bij uw persoonlijkheid en uw interieur past

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren '60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten.

Meer artikelen...

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of een tip?
Wij horen graag van u.

LAAT VAN U HOREN

Bel ons of stuur
een SMS/WhatsApp naar:

06 - 86103616.

Of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (welcome {@} dostchaliving.com) ons uw vraag, uw opmerking of uw tip.