Lege winkelwagen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
DOSTCHA LIVING

Onze website www.dostchaliving.com is geregistreerd in Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57234515. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Dostcha Living.

1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Dostcha Living, gevestigd te Rotterdam als leverancier van producten of adviseur optreedt.
1.2 De wederpartij (hierna te noemen: de afnemer) is de klant die producten afneemt van Dostcha Living. Dostcha Living aanvaardt geen enkel voorbehoud bij bestellingen door de afnemer.
1.3 Dostcha Living behoudt zich het recht deze voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen en de afnemer daarvan op de hoogte te stellen. De afnemer erkent dat Dostcha Living bevoegd is deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op de website van Dostcha Living zijn in te zien.
2.2 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer
op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wij ze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. BETALING
3.1 Betaling vindt plaats op de website via diverse betaalsystemen. De bestelling wordt pas in behandeling genomen nadat het bedrag is bijgeschreven op het rekeningnummer van Dostcha Living. Het is niet mogelijk om achteraf te betalen. Dostcha Living behoudt zich het eigendom voor van alle door haar te leveren product en, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden
3.2 Bij storneringen wordt de bestelling geannuleerd.
3.3 Bij onenigheid is de afnemer verantwoordelijk voor de vergoeding van alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, plus de gemaakte administratiekosten

4. PRIJZEN
4.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van type fouten.
4.2 De prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten.
4.3 Dostcha Living behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen als gevolg van wijzigingen in wisselkoersen of wijzigingen op de wereldwijde vloerkledenmarkt.
4.4 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Dostcha Living heeft het recht de overeenkomst te allen tijde te ontbinden.
4.5 Dostcha Living formuleert met de nodige zorgvuldigheid haar aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens. De afnemer kan hieraan geen rechten aan ontlenen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etcetera gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

5. LEVERING
5.1 Dostcha Living levert wereldwijd.
5.2 Dostcha Living kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de afnemer hiervan op de hoogte gesteld worden en zal het overgemaakte bedrag teruggestort worden, danwel zal de overeenkomst door Dostcha Living ontbonden worden. De afnemer zal hiervan op de hoogte worden gesteld.
5.3 Dostcha Living tracht de bestellingen die in voorraad zijn binnen zeven dagen te leveren en is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Alle leveringen worden door DHL of PostNL afgehandeld. Het is niet mogelijk om een bestelling naar een postbusadres te sturen.
5.4 Standaard pakketten worden op werkdagen bezorgd tussen 09.00 en 18.00. Bezorging is altijd op het door u aangegeven adres.
5.5 Voor alle maatwerk vloerkleden en vloerkleden die niet in voorraad zijn wordt gestreefd naar een levertijd tussen 2 á 8 weken.
5.6 Levering geschiedt enkel aan personen van 16 jaar of ouder.
5.7 Levering geschiedt alleen op de begane grond, in geval van etage dient een lift aanwezig te zijn of dient er adequate hulp te zijn voor het naar boven tillen, anders behoudt Dostcha Living het recht voor de goederen op de begane grond te leveren.

6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Dostcha Living is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten.
6.2 Dostcha Living draagt het risico voor de levering van producten tot het moment dat het bij de klant is bezorgd.
6.3 Genoemde termijnen geldt als een indicatie en niet als definitieve termijnen. Dostcha Living is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van deze levertijd.

7. RUILEN EN RETOURNEREN
7.1 Gedurende 14 werkdagen na de ontvangst van de bestelling heeft de afnemer het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden met uitzondering van de producten zoals bedoeld in artikel 7.3. De afnemer dient echter in dat geval eerst contact met Dostcha Living op te nemen waarna er een retourbericht wordt gestuurd naar de afnemer. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer dat het product in onbeschadigde staat bij Dostcha Living aankomt. Het product dient goed verpakt te zijn om beschadiging te voorkomen. De terugzending is niet voltooid totdat we de teruggezonden goederen hebben ontvangen en onderzocht. Zodra dit is voltooid zal het bedrag van de bestelling binnen 30 dagen op het rekeningnummer van de afnemer teruggestort worden.
7.2 De kosten van het terugzenden van een product zijn voor rekening van Dostcha Living.
7.3 De artikelen die tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van de afnemer en/of persoonlijk zijn aanvaard, zoals maar niet beperkt tot op maat gemaakte vloerkleden kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

8. VERZENDKOSTEN
8.1 Dostcha Living berekent de verzendkosten per bestelling en niet per bestelde stuk.

9. GARANTIE
9.1 De afnemer heeft gedurende 14 dagen niet goed, geld teruggarantie. Dit geldt niet voor op maat gemaakte vloerkleden. Alle andere bestellingen die niet naar wens zijn kunnen binnen 14 dagen teruggestuurd worden. Het product moet in ongewijzigde staat verkeren en mag niet zijn gebruikt.
9.2 De afnemer is verplicht direct na levering, de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan per ommegaande hiervan Dostcha Living schriftelijk of per email op de hoogte te stellen. Indien de afnemer niet binnen 14 dagen na de dag van levering Dostcha Living wijst op gebreken wordt de afnemer geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op garantie.
9.3 Dostcha Living verleent standaard 1 jaar garantie met ingang van de leverdatum op het door de afnemer gegeven adres bij normaal gebruik op voorwaarde dat de wasvoorschriften zijn nageleefd.

10. AANSPRAKELIJKHEID BIJ SCHADE
10.1 Dostcha Living kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen. De waarde van de aansprakelijkheid zal nooit boven de verkoopprijs van de specifieke order zijn.
10.2 Iedere aansprakelijkheid van Dostcha Living voor enige andere vorm van indirecte schade is uitgesloten. Daaronder is begrepen iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst.
10.3 Omstandigheden die als overmacht worden aangemerkt en die in ieder geval niet voor rekening en risico van Dostcha Living komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, het niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etcetera.

11. ANNULEREN VAN ORDERS
11.1 Op maat bestelde vloerkleden mogen niet geannuleerd en geretourneerd worden.

12. VERTROUWELIJKHEID GEGEVENS
12.1 Bij het plaatsen van een bestelling en het registreren als klant worden de persoonlijke gegevens van de afnemer opgeslagen. Dit doet Dostcha Living om de afhandeling van de bestelling correct en op tijd te voltooien en de beste service te geven aan de afnemer. Dostcha Living gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en zal de persoonlijke informatie nooit aan derden verlenen.

13. KORTINGSCOUPONS
13.1 De kortingscoupon is in een bepaalde periodedie gecommuniceerd wordt geldig. Als de datum van gebruik is verlopen kan er geen rechten ontleend worden aan de kortingscoupon.
13.2 De kortingscoupon is geldig voor de gehele bestelling.
13.3 Bij het retourneren van producten zal het bedrag resterend na de korting teruggestort worden op het rekeningnummer van de afnemer.
13.4 Het is niet mogelijk om meerdere kortingscouponnen te combineren in één bestelling.
13.5 Dostcha Living is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van kortingscoupons.

14. KLACHTENREGELING
14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dostcha Living:
welcome[@]dostchaliving.com, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

15. TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER
15.1 Op alle door Dostcha Living gesloten overeenkomsten en de door Dostcha Living gedane aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen tussen Dostcha Living en de afnemer worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam.